Pazarlama’nın Halkası: Tutundurma

Pazarlamanın Halkası Tutundurma
Pazarlamanın Halkası Tutundurma

Tutundurma; İşletmenin ürün ya da hizmetinin veya bireysel hizmetlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici / pazarlamacı denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli programlanmış ve birbiriyle tutarlı faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir. Hedef kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu bir imajın doğmasını sağlamak, var olan imajı pekiştirmek, kötü imajı değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla yürütülen faaliyetler bütünüdür.

İşletmelerin ve markaların genellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir. Genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır. Sadece tüketicilere yönelik değil, pazarlama kanalı üyelerine de yöneliktir.

Tutundurma; ürün, fiyat ve dağıtım kanalları ile beraber pazarlama iletişiminin bir parçasıdır. Tüketiciyle yapılan iletişim çalışmalarının belirli yönleri tutundurma ile gerçekleştirilmektedir. Pazarlama iletişimi ise ürünün tüketiciler tarafından fark edilip tüketiciler tarafından satın alma kararlarını etkileyebilmek için pazarlama yöneticilerinin yerine getirdikleri tüm eylemleri içermektedir.

Tutundurmanın önemi; Tutundurma çabaları günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bunun başlıca nedenleri;

  • Üreticiler ile tüketiciler arasındaki fiziksel mesafenin artması,
  • Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim,
  • İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet,
  • Gelir artışı sonucu tüketici sayısının artması,
  • Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi,
  • Perakendecilerin büyümesi ve zincirler oluşturması.